Үзэг угсрах машин

ESENG-ийн үзэг угсрах машин нь стандарт 4 удаагийн нэг удаагийн үзэг угсрахад зориулагдсан. Автоматжуулалтын түвшинг шаардлагаас хамааран өргөжүүлэх боломжтой бөгөөд дараа нь машины талбайн өөрчлөлтөөр дасан зохицож болно. Энэхүү ойлголтууд нь доод ба дунд гаралтын эргэлтийн хүснэгт эсвэл өндөр гарцын шугаман тээврийн системд суурилсан болно.